Anbi

Naam: MMV Natuurlijke kankerpreventie en ondersteunende therapieën
RSIN: 005764816
Adres: Centraal Bureau MMV, Hagenweg 3c, 4131LX Vianen
0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur)
KvK: Arnhem: 40119250

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Hannie Luiten
Algemeen bestuurslid: Jan Meijerink
Bestuurslid Digitale zaken en IT: Marc Spitse

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling: Zie beleidsplan (hieronder)

ANBI publicatieplicht 2020
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 staat van baten en lasten
Jaarverslag 2016 balans
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013 
Jaarverslag secretaris 2012  
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Balans MMV per 31-12-2012
Staat van baten en lasten en Toelichting 

Beleidsplan

1. Doelstelling van de MMV
De vereniging stelt zich ten doel in de meest ruime zin het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van kankerpatiënten en andere chronisch zieken die met natuurlijke ondersteunende therapieën worden behandeld waaronder de Moermantherapie
en/of de niet-toxische tumor therapie onder andere door

 • Het bevorderen van kennis over en bekendheid van natuurlijke vormen van kankerpreventie en ondersteunende therapieën;
 • Het stimuleren van preventie ter voorkoming van kanker;
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van natuurlijke, ondersteunende therapieën.

  De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder andere:
 • Het houden van lezingen en openbare bijeenkomsten;
 • Het uitgeven en verspreiden van een periodiek (het verenigingsorgaan), de verkoop van boeken, verspreiding van folders en ander promotiemateriaal;
 • Het onderhouden van een website
 • Het verzorgen van trainingen en/of opleidingen;
 • Alle andere hier niet genoemde ten dienste staande middelen.

2. Belangrijke gebeurtenissen

 • In 2019 werd de update van de website afgerond. De nieuwe website heeft een meer bij de tijds uiterlijk en is gebruikersvriendelijker. De Adwords campagne werd ook in 2019 voortgezet.
 • In het najaar van 2019 heeft het bestuur besloten voor de verzending van Uitzicht met ingang van 2020 te kiezen voor de meest duurzame verpakkingsvariant: een composteerbare verpakking.
 • In 2017 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een onderzoekstraditie MMV. In 2018 is de uitwerking ervan gerealiseerd. In 2019 is een aanvang gemaakt met het bouwen van een webapplicatie gezond leven met kanker, waaronder de keuzehulp en het onderzoekslab waarmee deelnemers hun proces kunnen ordenen, ervaringen kunnen uitwisselen en data beschikbaar kunnen stellen voor de wetenschap. In deze ontwerpfase werden er trainingen “Werken aan een gezond leven” aan leden gegeven in Eindhoven, Assen, Amstelveen, Bergen op Zoom en Beekbergen om de applicaties zo optimaal mogelijk te krijgen.
  Eind maart 2020 zal naar verwachting in het kader van het Contect Based Practice project het Onderzoekslab en de Keuzehulp worden geïmplementeerd. Vanaf april 2020 kunnen dan groepen leden worden getraind en begeleid in het gebruik ervan. Naast ervaringen zullen er ook tips, vragen, publicaties en weblinks e.d. worden verzameld in het Onderzoekslab. De samenwerking met de stichting Eigentijdse Verbindingen wordt in 2020 gecontinueerd. MMV is beleidsmatig betrokken en organiseert de trainingen. Steunfonds Amnestie financiert het project.
 • Steunfonds Amnestie heeft in maart 2018 een overeenkomst getekend voor (deel)financiering van het onderzoek van Voeding en Prostaatkanker. Het bestuur van MMV ondersteunt dat besluit en is beleidsmatig betrokken. De voorbereiding van het onderzoek is in 2018 ter hand genomen en begin 2019 is de uitvoering gestart. Het onderzoek van de eerste lichting van 125 personen is afgerond, het onderzoek van een tweede lichting zal naar verwachting in september 2020 starten.
 • De gereedkoming van het boek over complementaire kankerbehandeling (“Zie je wel, het kan”) is enigszins vertraagd, en zal naar verwachting op de Ledendag 2020 worden gepresenteerd.
 • Medio 2019 werd het boekje “Marry’s lessen uit de natuur” uitgegeven, een kruidenboekje waarin de kennis van Marry Foelkel over niet alledaagse kruiden is gebundeld. Petra Pronk verzorgde de redactionele kant van het boekje. Inmiddels is er een tweede druk verschenen.
 • MMV startte eind 2018 de samenwerking met het Platform Integrale Gezondheidszorg. In 2019 zijn daar nog geen activiteiten uit voort gekomen.

3. Beleidsvoornemens 2019

 • Het bestuur is voornemens in het najaar van 2020 een heidag te beleggen waar het beleidsplan voor de komende jaren zal worden opgesteld.
 • In 2020 zal het beleid om de bekendheid van en de kwaliteit van de uitvoering van de missie van de MMV te verbeteren worden voortgezet. Van groot belang is de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie via de bestaande media – website, magazine, digitale nieuwsbrief – up to date te houden en waar nodig te verbeteren. Vanaf februari 2020 is – wegens pensionering van de redacteur van de website en de nieuwsbrief – de regie van Uitzicht, de nieuwsbrief en de website belegd bij de hoofdredacteur van Uitzicht. Hiermee kunnen de feel & look van de bestaande media nog beter op elkaar worden afgestemd.
 • In overleg met de mediaraad, de hoofdredacteur van  Uitzicht en website redacteur wordt nagedacht over de uitgave van diverse boekjes over bijvoorbeeld, ontgiften, kookkalender, e.d.
 • Het in 2017 uitgegeven kookboek is nagenoeg uitverkocht. In 2020 zal worden besloten over de uitgave van een nieuw kookboek.
 • Om het contact met en tussen de leden te activeren zijn van najaar 2016 t/m eind 2018 per regio bijeenkomsten georganiseerd. Vooraf was een enquete uitgezet en is de belangstelling geïnventariseerd. Veel waardering en bijval voor dit initiatief. Door verschillende oorzaken is er een terugloop van beschikbaarheid /inzet. In 2019 was er in 16 van de 24 regio’s een regio-coördinator en/of contactpersoon actief en bovendien in 7 van deze 16 regio’s een actieve werkgroep. De wens is meer bekendheid te geven aan de regionale activiteiten, met name om nieuwe leden te bereiken en om personen te vinden die in hun omgeving actief willen worden.

Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Hannie Luiten

Mei 2019