Anbi

Naam: MMV Natuurlijke kankerpreventie en ondersteunende therapieën
RSIN: 005764816
Adres: Centraal Bureau MMV, Hagenweg 3c, 4131LX Vianen
0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur)
KvK: Arnhem: 40119250

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Vacant
Algemeen bestuurslid: Jan Meijerink
Bestuurslid Digitale zaken en IT: Marc Spitse

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling: zie beleidsplan (hieronder)

Financieel jaaroverzicht 2017§
Jaarverslag 2016 staat van baten en lasten
Jaarverslag 2016 balans
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013 
Jaarverslag secretaris 2012  
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Balans MMV per 31-12-2012
Staat van baten en lasten en Toelichting 

Beleidsplan

1. Doelstelling van de MMV
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het welzijn en behartigen van de belangen van kankerpatiënten en chronisch zieken, die met ondersteunende niet-toxische therapieën worden behandeld, waaronder de Moermantherapie.
De MMV ondersteunt de verspreiding van de kennis van natuurlijke vormen van kanker-preventie en ondersteunende therapieën en het wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van deze natuurlijke methoden.

2. De ontwikkelactiviteiten
De vereniging ontwikkelt een breed pallet aan projecten en initiatieven,  die voortbouwen op de bestaande structuur van activiteiten en informatievoorziening.  Daarnaast zorgen bedoelde projecten en initiatieven voor een revitalisering en restyling; anderzijds monden ze uit in vernieuwing en uitbreiding van de diensten en producten.
Deze investeringsactiviteiten zijn mogelijk door de financiële inzet van het eigen vermogen en een substantiële bijdrage uit het Steunfonds Amnestie. Doel is een vitale levenskrachtige MMV, die opnieuw een solide financieel evenwicht vindt tussen uitgaven en exploitatie-inkomsten, lidmaatschapsgelden, donaties en schenkingen.
In strategische termen resulteert voorgaande in een sterk gegroeide organisatie in ledenaantal en donateurs, met op sleutelposities professionele krachten, die onze vrijwilligers met raad en daad ondersteunen en de output en zichtbaarheid van de MMV in het veld van de integratieve gezondheidszorg sterk vergroten.

3. Projecten en initiatieven
Organisatie structuur
Een organisatie-organogram is ontwikkeld die de verdeling van taken en bevoegdheden inzichtelijk maakt en de verschillende geledingen tot hun recht laat komen.
In het organogram  is een viertal raden opgenomen, een Medische Advies Raad, de Leden Advies Raad, een Media Raad en de Kookcommissie. Een proces van kristallisatie van taken en bevoegdheden is gaande.
Moermanacademie (Mma)
De academie ontwikkelt en biedt aan syllabi voor verscheidene doelgroepen, te weten artsen, therapeute, diëtisten en daarnaast voor de ambassadeurs, buddy’s, telefonisten en kookdocenten.
Het ontwikkelen en onderhouden van een voedingsmiddelenlijst, gevuld met gedocumenteerde informatie, is een tweede aandachtsveld.
Tenslotte is de Mma animator en intermediair van wetenschappelijk onderzoek.
Projecten
Een scala van producten en projecten  is gereed of opgepakt, te noemen een voedingswijzer, kookboek, power-points voor artsen en geïnteresseerden en een elevator pitch MMV.
Vervolgens is initieel opgeleverd een geheel vernieuwde website, die zich moet ontwikkelen tot een interactief webportal, als activator naar leden en informatiezoekenden.
Het blad Uitzicht is volledig gerestyled naar een moderne eigentijdse vormgeving en inhoud.

Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Vacant

december 2013

0