Anbi

Naam: MMV Natuurlijke kankerpreventie en ondersteunende therapieën
RSIN: 005764816
Adres: Centraal Bureau MMV, Hagenweg 3c, 4131LX Vianen
0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur)
KvK: Arnhem: 40119250

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Vacant
Algemeen bestuurslid: Jan Meijerink
Bestuurslid Digitale zaken en IT: Marc Spitse

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling: Zie beleidsplan (hieronder)

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016 staat van baten en lasten
Jaarverslag 2016 balans
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013 
Jaarverslag secretaris 2012  
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Balans MMV per 31-12-2012
Staat van baten en lasten en Toelichting 

Beleidsplan

1. Doelstelling van de MMV
De vereniging stelt zich ten doel in de meest ruime zin het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van kankerpatiënten en andere chronisch zieken die met natuurlijke ondersteunende therapieën worden behandeld waaronder de Moermantherapie
en/of de niet-toxische tumor therapie onder andere door

 • Het bevorderen van kennis over en bekendheid van natuurlijke vormen van kankerpreventie en ondersteunende therapieën;
 • Het stimuleren van preventie ter voorkoming van kanker;
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van natuurlijke, ondersteunende therapieën.

  De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder andere:
 • Het houden van lezingen en openbare bijeenkomsten;
 • Het uitgeven en verspreiden van een periodiek (het verenigingsorgaan), de verkoop van boeken, verspreiding van folders en ander promotiemateriaal;
 • Het onderhouden van een website
 • Het verzorgen van trainingen en/of opleidingen;
 • Alle andere hier niet genoemde ten dienste staande middelen.

2. Belangrijke gebeurtenissen

 • In 2018 werd een start gemaakt met het up to date brengen van de website. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2019 wordt afgerond. De Adwords campagne werd in 2018 voortgezet.
 • In 2017 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een onderzoekstraditie MMV. Aan de aanbeveling – investeren in een MMV onderzoekstraditie, een MMV onderzoeksnetwerk opbouwen en een onderzoekagenda opstellen – werd in 2018 verdere
  invulling gegeven. Met inbreng van haar leden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een onderzoekslab/ keuzehulp voor kankerpatiënten. Een promo daarvan werd op de Ledendag gepresenteerd.
 • Steunfonds Amnestie heeft in maart 2018 een overeenkomst getekend voor (deel)financiering van het onderzoek van Voeding en Prostaatkanker. Het bestuur van MMV ondersteunt dat besluit en is beleidsmatig betrokken. De voorbereiding van het onderzoek is in 2018 ter hand genomen en begin 2019 is de uitvoering gestart.
 • De gereedkoming van het boek over complementaire kankerbehandeling (“Zie je wel, het kan”) is enigszins vertraagd, naar verwachting komt het in 2019 gereed.
 • Eind 2018 heeft het bestuur besloten samenwerking met het Platform Integrale Gezondheidszorg aan te gaan.

3. Beleidsvoornemens 2019

 • In 2019 zal het beleid om de bekendheid van en de kwaliteit van de uitvoering van de missie van de MMV te verbeteren worden voortgezet. Van groot belang is de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie via de bestaande media – website, magazine, digitale nieuwsbrief – up to date te houden en waar nodig te verbeteren.
 • In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een onderzoeksagenda als uitkomst van de haalbaarheidsstudie in 2017. In 2019 zal dat verdere invulling krijgen, o.a. door het onderzoek op basis van een Context Based Practice. De samenwerking met de stichting
  Eigentijdse Verbindingen wordt in 2019 en 2020 gecontinueerd.
 • In overleg met de mediaraad, de hoofdredacteur van Uitzicht en website redacteur wordt nagedacht over de uitgave van diverse boekjes over bijvoorbeeld kruiden, ontgiften, kookkalender.

Voorzitter: Marlie Hillekens 
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Vacant

Mei 2019

0