Steun MMV!

MMV stimuleert natuurlijke kankerbehandeling en ondersteunende therapieën. Aan de basis hiervan ligt de traditionele Moermantherapie van de arts Cornelis Moerman (1893-1988). Hij zette gezonde voeding en voedingssupplementen in ter bestrijding van kanker. 

Onderbouwen
De inzet van MMV is om de relatie tussen voeding en kanker zo veel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Ook zijn de vele verhalen van kankerpatiënten van grote waarde, waarin zij vertellen mede door de Moermantherapie te zijn genezen of ervaren te hebben dat hun kwaliteit van leven erdoor toenam.

Steun MMV!
U kunt het werk van de Moermanvereniging voor natuurlijke kankerbestrijding en ondersteunende therapieën, kortweg MMV, op verschillende manieren ondersteunen.

1. Door lid te worden van MMV:
De MMV is een vereniging. Leden zijn belangrijk voor MMV om haar doelstelling te kunnen realiseren: 

“Het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van kankerpatiënten en andere chronisch zieken, in de meest ruime zin, die met natuurlijke ondersteunende therapieën worden behandeld, waaronder de Moermantherapie en/of de niet toxische tumor therapie, onder andere door:

  • Het bevorderen van kennis over en bekendheid van natuurlijke vormen van kankerpreventie en ondersteunende therapieën.
  • Het stimuleren van preventie ter voorkoming van kanker.
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van natuurlijke ondersteunende therapieën. 

Contributie
De contributie bedraagt  € 35. Daarvoor ontvangt u onder andere het magazine Uitzicht, vol informatie over voeding en gezondheid, ervaringsverhalen etc, toegang tot het Ledenportal van deze website met extra recepten, onze Voedingsmiddelenlijst en meer.

2. Door het geven van donaties en giften aan MMV
Jaarlijks betalen veel leden al meer dan de verschuldigde contributie als gift. Omdat MMV de ANBI-status heeft, zijn giften en donaties aan MMV aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt wel een drempel van 1% en een plafond van 10% van het inkomen voor het totaal van uw giften.

3. Door te besluiten MMV te ondersteunen via periodieke giften
Wie niet gebonden wil zijn aan de drempel van 1% en het plafond van 10% kan besluiten een jaarlijkse periodieke schenking aan MMV te doen. In dat geval is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Daarvoor gelden wel een aantal eisen: de periodieke schenking moet schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst,  moet minimaal voor 5 jaar gelden en moet bestemd zijn voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 2014 is het niet meer nodig hiervoor langs de notaris te gaan. Een onderhandse akte is voldoende.

Modelovereenkomst
U kunt de modelovereenkomst hier downloaden.

U vult uw gegevens in en het bedrag van de periodiek gift  en stuurt deze op aan het Centraal Bureau: MMV, Hagenweg 3c, 4131 LX te Vianen. Wij vullen dan onze gegevens in en sturen u het exemplaar voor de schenker getekend retour. Het exemplaar voor de ontvanger bewaren wij in onze administratie.

Nuttige informatie over de overeenkomst vindt u op de website van de Consumentenbond:

4. Door MMV testamentair te begunstigen via erfstelling of legaat
U kunt de MMV testamentair begunstigen via een erfstelling of een legaat. Een erfstelling betekent dat MMV alleen of met anderen wordt aangewezen als erfgenaam; een legaat betekent dat MMV voor een bepaald bedrag of een bepaald goed wordt aangewezen als erfgenaam.  

Amnestie
Naast MMV kennen we de Stichting Steunfonds Amnestie. Stichting Steunfonds Amnestie heeft tot doel het beheren en exploiteren van een fonds ter ondersteuning van het onderzoek en de toepassing – in de ruimste zin – van de geneeswijze van Cornelis Moerman.

Steunfonds Amnestie is een stichting en kent dus geen leden. De stichting is nauw verbonden aan MMV en wordt – conform het bepaalde in de statuten – bestuurd door leden van het MMV-bestuur.

Voor Steunfonds Amnestie gelden de onder 2,3 en 4 hierboven genoemde mogelijkheden voor ondersteuning eveneens. Ook Steunfonds Amnestie heeft de ANBI-status. 

Wilt u eerst meer informatie of heeft u nog vragen? Bel of email dan ons Centraal Bureau in Vianen of neem contact op met de penningmeester.

Of u doneert, ons periodiek steunt of ons testementair gedenkt, of u MMV dan wel Steunfonds Amnestie een schenking doet, in alle gevallen zeggen we u hartelijk dank voor uw steun!