Privacyverklaring

MMV gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) verstrekt door donateurs, giftgevers, deelnemers, vrijwilligers en andere relaties, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website mmv.nl.

Voor MMV is het beschermen van uw privacy van groot belang. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt voor de verwerking van uw bestellingen, informatie-aanvragen, inschrijving voor onze nieuwsbrief, in behandeling nemen van een klacht, om uw donatie af te handelen of ter verwerking van uw steun voor een actie, zoals een petitie. Wanneer we u vragen uw persoonlijke gegevens achter te laten, behandelen wij de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en online tools van MMV, zoals IP-adressen, gebruiken wij uitsluitend om inzicht te krijgen in de bezoekersstatistieken en om uw ervaring te kunnen verbeteren. 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het tot stand brengen en uitvoeren van uw donateurschap of gift

Wij leggen gegevens vast indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Wij leggen alleen relevante gegevens vast, zoals: adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot transacties en deelname aan acties en evenementen.

Het versturen van informatiebrochures en andere schriftelijke informatie

Via ons kunt u informatie en publicaties aanvragen over voeding, leefstijl en kanker, zoals wetenschappelijke rapporten, brochures en kookboeken.. Ook kunt u informatie aanvragen over het steunen van MMV. Door uw naam, adresgegevens en eventueel e-mail aan ons door te geven kunnen wij de aangevraagde informatie per post of per e-mail toesturen.

Het informeren over activiteiten

Wij houden onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via telefoon, e-mail en post. Hierbij kunnen wij u ook om (financiële) steun vragen. Dit is uiteraard volledig vrijwillig. 

Het optimaliseren van e-mailcommunicatie en de website

Op onze websites plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om u gerichte informatie aan te bieden.  

Het optimaliseren van digitale communicatie

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, bewaren we alle door u verstrekte gegevens. U kunt u te allen tijde afmelden door in de nieuwsbrief op afmelden te klikken. Lukt het u niet om u op deze manier af te melden? Stuur dan een e-mail naar cb@mmv.nl.

Het verbeteren van onze dienstverlening

Wij gebruiken het e-mailadres van onze donateurs en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de websites van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wanneer u donateur wordt of een gift doet, informatie aanvraagt, doorgeeft dat u ons opneemt in uw nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. Dit doen wij ook als u zich registreert voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, bij ons solliciteert of een klacht indient. Soms valideren wij persoonsgegevens of combineren wij deze met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij uw gegevens actueel. 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft MMV fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Gegevens van donateurs, vrijwilligers, organisaties, belangstellenden en deelnemers aan evenementen en acties slaan wij op in beveiligde systemen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Samenwerking met derden

Wij schakelen soms bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. 

Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Jouw privacyrechten

MMV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U kunt zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt. U kunt uw eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn of laten verwijderen. Realiseer u wel dat wij niet altijd gehoor kunnen geven aan een verzoek ter verwijdering van gegevens. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest of een eenmalige gift hebt gegeven, vereist de Belastingdienst dat wij deze informatie minimaal 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met informatie, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Uw verzoeken omtrent bovenstaande kunt u sturen naar het volgende adres: MMV, Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen.

U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:

Telefoonnummer 0347- 34 69 55
E-mail: cb@mmv.nl.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor een van onze digitale nieuwsbrieven, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden voor die specifieke nieuwsbrief.

Vragen of klachten?

Wij helpen u graag bij uw vragen. Natuurlijk helpen wij u ook graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Voor vragen en klachten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de eerder genoemde adressen c.q. telefoonnummer.

Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u zich ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie hierover: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

MMV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: mei 2019