Vergoeding zorgverzekering

Het basispakket, let op de kleine lettertjes

De overheid stelt jaarlijks vast welke behandelingen in aanmerking komen voor vergoeding in het basispakket. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht iedereen die dat wenst in deze basisverzekering op te nemen. Bij de selectie van een aanbieder voor het basispakket dient u wel rekening te houden met het soort polis waar u voor kiest: een restitutiepolis, een naturapolis of een mengvorm.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Die vrijheid brengt ook een risico met zich mee: het kan gebeuren dat de zorgverlener van uw keuze meer kost dan uw verzekeraar verplicht is te vergoeden. Daarnaast kan het voorkomen dat u rekeningen moet voorschieten en bij uw verzekeraar declareren. Bij een naturapolis loopt u dat risico niet. Maar daar staat tegenover dat u alleen terecht kunt bij zorgverleners die door uw verzekeraar gecontracteerd zijn. De zogeheten combinatiepolis is een mengvorm tussen natura en restitutie.

Het kabinet wil in de toekomst alleen nog naturapolissen toestaan in het basispakket. Maar zover is het nog niet, dus is het devies: lees de voorwaarden. Dat geldt ook voor een eventuele aanvullende verzekering. Complementaire consulten en therapieën worden door veel aanvullende verzekeringen deels vergoed. Maar de dekking en de hoogte van de vergoedingen wisselt met het jaar en er is geen peil te trekken op het beleid van de verzekeraars op dit gebied. Op internet zijn verschillende vergelijkingssites te vinden. Onder meer de Consumentenbond vergelijkt de meeste verzekeraars met elkaar en verantwoordt zich bovendien uitgebreid voor de gehanteerde methode. Klik hier door naar de betreffende site.

Aanvullende verzekeringen, huiswerk maken loont

Een aanvullende verzekering kan enige honderden euro’s voordeel per jaar opleveren. Maar dan heeft u wel het een en ander aan huiswerk te doen. Want de vergoedingen en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Ook als ze op het eerste oog vergelijkbaar zijn.

Een rekenvoorbeeld:

Zorgactief 4sterren’ van Interpolis en VGZ  Plus hanteren allebei ongeveer dezelfde maximum vergoeding voor alternatieve zorgkosten (Interpolis 840 en VGZ 800 euro). Maar de premie verschilt flink. Bij VGZ  betalen alle leeftijden een jaarpremie van  € 371,80. Bij Interpolis loopt de premie op met de leeftijd. Het geboortejaar 1949 betaalt op jaarbasis € 635,40.

Daarbij mag u bij Interpolis maximaal 40 euro per dag declareren, bij VGZ Plus geldt geen dagmaximum.  Stel dat u in een kalenderjaar tien bezoeken aan een complementaire arts brengt à € 80,- dan kost dat bij VGZ alleen de premie. Voordeel: 800 minus 371,88 = 428,12 euro.

Bij Interpolis kost het de premie, plus tien keer de eigen bijdrage van, in dit geval, 40 euro. Hier pakt de rekensom negatief uit voor de verzekerde.  De verzekerde betaalt in dit voorbeeld € 1.035,40 (premie 635,40 + eigen bijdrage van 400) voor een bijdrage in de gemaakte kosten van  400 euro. Individueel is het praktisch onmogelijk de voors en tegens van alle verzekeringen tegen elkaar af te wegen. Gelukkig heeft de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde  belangrijk voorwerk verricht. U kunt hier een lijst downloaden waarop alle aanvullende verzekeringen en hun vergoedingen van alternatieve behandelingen voor 2020 op een rijtje zijn gezet (gegevens ontleend aan independer.nl; neem in alle gevallen contact op met uw eigen verzekering)) .

Daarmee bent u er nog niet. Om er achter te komen welke premie u betaalt, dient u verder te klikken naar de website van de betreffende aanbieder. Verder is het van belang te weten of de verzekeraar u kan uitsluiten. Om bij dit voorbeeld te blijven, in het geval van VGZ is duidelijk dat iedereen welkom is.  Interpolis lukt het niet om glashelder te zijn. Na een tijdje doorklikken kan de bezoeker een pdf van 75 pagina’s met de algemene voorwaarden laden. Daar staat dan op pagina 40 (Artikel 2, lid 2, punt 3 en 4) dat Interpolis een verzoek tot inschrijving  kan weigeren  wanneer: “Uw gezondheidstoestand daartoe aanleiding toe geeft” en “U op het moment van aanmelding al zorg behoeft, dan wel er zorg te verwachten is, die qua aard en omvang behoort tot de verstrekkingen van de aanvullende verzekering”.

Ook als de keus gemaakt is, verdient het aanbeveling alert te blijven; polisvoorwaarden zijn namelijk niet in beton gegoten. Verzekeraar ONVZ maakte het enkele jaren geleden zo bont dat de Consumentenbond naar de rechter stapte en won. ONVZ had tienduizenden klanten gelokt met ruime vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, om die enkele maanden later alweer in te krimpen.

Het is verzekeraars toegestaan tussentijds de voorwaarden te veranderen als dat gebeurt in combinatie met een premieverhoging. Maar ook deze handelwijze behoort tot de uitzonderingen. Wel gebruikelijk is een aanpassing van de voorwaarden per 1 januari. Wie voor die datum de verzekering heeft opgezegd, kan zich nog tot 31 januari bij een nieuwe verzekeraar aanmelden.

Handig bij het vergelijken van verzekeraars zijn ook nog de sites ZorgverzekeringwijzerZorgwijzer en Zorgverzekering Informatie Centrum.

Kankertherapie in het buitenland

De Helioskliniek in het Duitse Hüls, past in aanvulling op de reguliere kankerbehandelingen, ook hyperthermie toe. Dat is een methode waarbij de tumor door middel van warmtebehandelingen extra gevoelig wordt voor de chemotherapie. Lees hier het artikel in Uitzicht over hyperthermie. Hierop volgde een reactie van een patiënt. Later verscheen een reportage in Uitzicht over de Helioskliniek in Hüls.  Het ziekenhuis beschikt over een Nederlandstalige website. U kunt desgewenst rechtstreeks contact opnemen met de Helioskliniek. Er is een Nederlands sprekende telefoniste aan de lijn. Het telefoonnummer vindt u op de website. Nee ook kennis van de opzienbarende ervaringen van Tiem Meijer met de Helioskliniek. Er is tevens een video-interview op deze website te vinden. Een jaar eerder verscheen in Uitzicht het vergelijkbare verhaal van Martin Lanting. Medio 2019 verkeren zowel Meijer als Lanting in goede gezondheid. Bij alle controles die zij in tussentijd ondergingen, waren ze ‘schoon’.

Of behandeling in Hüls voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van de vraag of uw verzekeraar de Helioskliniek gecontracteerd heeft. Bij een aantal verzekeringen is dit prima geregeld.  U kunt dat nagaan op de website  van Zorgloket Duitsland. Bellen met Zorgloket Duitsland kan natuurlijk ook: 077-4771970. Als uw huidige zorgverzekeraar geen zorg in Duitsland gecontracteerd heeft, kunt u overwegen bij de eerstvolgende gelegenheid (december) naar een andere aanbieder over te stappen.

Een andere route om toch in Hüls behandeld te worden is door een beroep te doen op de Europese regels die stellen dat u recht heeft op de vergoeding van een behandeling in het buitenland. Daarvoor heeft u een E112 S2-formulier nodig. Overigens heeft u dat recht alleen in het geval u de vergoeding óók in Nederland zou krijgen. Hyperthermie zal er meestal niet in vallen. De Helioskliniek rekent daar echter een schappelijk bedrag voor.

Verder is er een behandelplan nodig. Als het goed gaat, betaalt een Duitse verzekeraar de behandeling vooruit en verrekent de Nederlandse koepel van verzekeraars deze achteraf. Voor u contact met uw verzekeraar opneemt, verdient het aanbeveling de polisvoorwaarden goed te bestuderen.

Specifieke zorgkosten en de fiscus

Als onderdeel van de zogeheten persoonsgebonden aftrek is het mogelijk kosten voor onder meer complementaire behandelingen en preparaten als specifieke zorgkosten van het belastbaar inkomen af te trekken. Uiteraard zijn hieraan een aantal voorwaarden verbonden. De onderstaande informatie is gebaseerd op het artikel van verenigingslid Gert Tretmans. Houd u er rekening mee dat de premies voor zorg- en aanvullende verzekering niet langer aftrekbaar zijn. Evenals het betaalde bedrag voor het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Geneeskundige en heelkundige hulp. Hulp door bevoegd artsen en medisch specialisten. Paramedici alleen dan wanneer de behandeling plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Te denken valt aan de chiropractor, acupuncturist, heilpraktiker, haptonoom, antroposoof, fytotherapeut, iriscopist, homeopaat enz. Voor bepaalde BIG-geregistreerde paramedische beroepen geldt deze beperking niet: diëtist, fysio-, ergo-, oefen-, en huidtherapeut, logopedist en mondhygiënist.

Voorgeschreven geneesmiddelen. Alle middelen die door artsen en specialisten worden voorgeschreven worden beschouwd als ziektekosten. Aftrekbaar voor zover de verzekering niet dekt en exclusief het eigen risico. Kosten gemaakt uit preventief oogpunt zijn niet aftrekbaar.

Dieetkosten. Als het dieet op medische voorschrift is van een arts of diëtist. Volledig jaar ‘Moermandieet’ volgen geeft recht op een aftrekpost van € 850 euro.

Kleding en beddengoed. Extra uitgaven voor kleding, beddengoed en het wassen daarvan zijn aftrekbaar tot een maximum van € 310,-. Liggen de extra kosten aantoonbaar hoger dan € 620,- dan is de maximale aftrek € 775,- per persoon per jaar.

Hulpmiddelen. De kosten van hulpmiddelen zijn aftrekbaar als de zieke/gehandicapte met dit middel in staat is normale lichaamsfuncties te vervullen. Denk aan zaken als krukken, orthopedisch schoeisel, een bloeddrukmeter etc. Uitgezonderd zijn brillen en contactlenzen.

Extra gezinshulp. Deze kosten zijn (deels) aftrekbaar als ze nodig zijn door ziekte en/of invaliditeit van uzelf of voor inwonende gehandicapte/zorgafhankelijke personen. Kosten voor rekening van de AWBZ-WMO of het PGB zijn niet meer aftrekbaar, ook niet voor de berekende eigen bijdrage.

Vervoer. De kosten die u maakt om geneeskundige hulp te krijgen (auto, openbaar vervoer of ambulance) zijn aftrekbaar. Ook de reiskosten in verband met – voorgeschreven – buitenlandse kuren zijn aftrekbaar. Voor de autokosten geldt een bedrag van € 0,19 per kilometen. Bij ingrijpende operaties zijn ook de reis- en verblijfskosten van begeleiders (partners, ouders, kinderen) aftrekbaar.

Aanpassingen aan de woning. Indien op medische voorschrift. Beperkt aftrekbaar wanneer de woningwaarde door de aanpassingen meer dan tien procent in waarde stijgt. Verhuiskosten als gevolg van ziekte of invaliditeit zijn niet aftrekbaar.

Andere aanpassingen. Indien speciaal aangebracht voor en hoofdzakelijk gebruikt door een zieke of gehandicapte. Bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto.

Reiskosten ziekenbezoek. Indien u aan het begin van de ziekte een gezamenlijk huishouding voerde en de afstand meer dan 10 kilometer bedraagt. Kosten openbaar vervoer en taxi zijn geheel aftrekbaar, autokosten voor een bedrag van 19 cent per kilometer.

Verhogingsfactor Lagere inkomens kunnen op een deel van de specifieke zorgkosten een verhogingsfactor toepassen. Bij een drempelinkomen tot € 34.055,- mag het aftrekbare bedrag met veertig procent verhoogd worden. Wie op 31 december 2011 65 jaar of ouder was, mag het aftrekbare bedrag met 113% verhogen.

(Bijzondere) bijstand Wellicht komt u voor bepaalde kosten bij de Gemeentelijke Sociale Dienst bijstand of bijzondere bijstand aanvragen. Uiteraard komt eventuele ontvangen bijstand in mindering op de aftrekbare specifieke zorgkosten.

Giften Vanaf een procent tot maximaal tien procent van uw drempelinkomen – met een minimum van zestig euro, zijn giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, zoals de Moermanvereniging en de Stichting Amnestie, in principe aftrekbaar. Ook declareerbare kosten die u niet in rekening brengt, zoals reiskosten zijn als gift aftrekbaar.

Veranderen van zorgverzekeraar

De artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (Avig) heeft op een rijtje gezet wat de diverse zorgverzekeraars bieden op het gebied van dekking  van de kosten  van complementaire behandelingen. In het verlengde daarvan heeft Avig ook de tarieven in kaart gebracht. Wie een andere zorgverzekeraar wil, kan tot en met 31 december van dat jaar zijn of haar verzekering opzeggen. Dat kan door zich aan te melden bij de nieuwe verzekeraar. Die regelt de afzegging van de oude.

Wie bij het maken  van een keuze een eventuele medische behandeling (niet alleen tegen kanker!) in Duitsland wil betrekken, vindt alle mogelijke informatie op de website van Zorgloket Duitsland.  Ook elders op deze pagina vindt u de nodige informatie onder Kankertherapie in het buitenland.