Amnestie

Stichting Steunfonds Amnestie

De stichting Steunfonds Amnestie is door de Belastingdienst erkend als  algemeen nut beogende instelling (ANBI), sinds 01-01-2008. Een schenking aan deze stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Wie het Steunfonds testamentair wil gedenken, wordt aanbevolen gebruik te maken van de volgende formulering: ‘Ik legateer aan de Stichting Steunfonds Amnestie, gevestigd te Middelburg de som van €……… vrij van rechten en kosten’.

Naam: Stichting Steunfonds Amnestie
RSIN: 809193553
Correspondentie-adres: De Eendracht 20, 2614 LX, Delft
Tel: 015-2562921
KvK: Arnhem: 41046802

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marlie Hillekens
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Hannie Luiten

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling: Zie beleidsplan
Verslag van uitgeoefende activiteiten: Zie jaarverslag

Financiële verantwoording:

ANBI publicatieplicht 2020
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Staat van baten en lasten 2012 en Toelichting

Beleidsplan          

1. Doelstelling van het Steunfonds Amnestie
De Stichting heeft ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een fonds ter ondersteuning van het onderzoek en de toepassing van de geneeswijze van de te Vlaardingen gevestigde therapeut, de arts C. Moerman mede, uit een oogpunt van volksgezondheid, haar
reden van bestaan heeft bewezen, doch (nog) niet algemeen is aanvaard, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a. Door het verwerven, beleggen en herbeleggen van geldmiddelen en waardepapieren en de revenuen daarvan;
b. Door het doen van uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan personen en/of instellingen werkzaam op het gebied van de promotie, het onderzoek en de toepassing van de Moermantherapie;
c. Het in woord en geschrift daadwerkelijk ondersteunen van het onderzoek en de toepassing van de Moermantherapie, direct of indirect door financiële ondersteuning van instellingen die zich op dat vlak bewegen.

2. Belangrijke gebeurtenissen 2019 en beleidsvoornemens 2020
Steunfonds Amnestie heeft in maart 2018 een overeenkomst getekend voor (deel)financiering van het onderzoek van Voeding en Prostaatkanker. De voorbereiding van het onderzoek is in
2018 ter hand genomen en begin 2019 is de uitvoering gestart. Het onderzoek van de eerste lichting van 125 personen is in 2019 afgerond. Momenteel blijkt het moeilijk voldoende deelnemers te werven voor de tweede lichting van 125 personen. Besloten is het onderzoek
van een tweede lichting pas in september 2020 te starten.

In 2017 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een onderzoekstraditie MMV. In 2018 is de uitwerking ervan gerealiseerd. In 2019 is een aanvang gemaakt met het bouwen van een webapplicatie gezond leven met kanker, waaronder de keuzehulp en het onderzoekslab
waarmee deelnemers hun proces kunnen ordenen, ervaringen kunnen uitwisselen en data beschikbaar kunnen stellen voor de wetenschap. In deze ontwerpfase werden er trainingen “Werken aan een gezond leven” aan leden gegeven in Eindhoven, Assen, Amstelveen, Bergen op Zoom en Beekbergen om de applicaties zo optimaal mogelijk te krijgen. Eind maart 2020 zal naar verwachting het onderzoekslab en de keuzehulp worden
geïmplementeerd. Vanaf april 2020 kunnen dan groepen leden worden getraind en begeleid in het gebruik ervan. Ook zullen er tips, vragen, publicaties en weblinks e.d. worden verzameld in het onderzoekslab. De samenwerking met de stichting Eigentijdse Verbindingen wordt in
2020 gecontinueerd. In 2019 werd een bedrag van € 88.411,- besteed. Het nog niet bestede bedrag in 2019 (€ 42.589,-) is nog beschikbaar voor het project in de bestemmingsreserve Context Based Practice. De geraamde kosten in 2020 zijn begroot op € 122.000,-.

mei 2020

Secretaris: Marlie Hillekens
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek